موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما
فیلم داستانی واقع‌گرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد
■ فیلم داستانی واقع‌گرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد
فیلم داستانی واقع‌گرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد فیلم داستانی واقع‌گرا در ارایه مفاهیم دینی به جهت ویژگی‌های مضمونی و شکلی خود با توجه کردن به امور محسوس و رویدادها و اتفاقات به صورتی کارآمد رخ می‌نمایاند دبیرخانه هنر آسمانی با همکاری مدرسه اسلامی هنر نشست علمی تخصصی ...

فیلم داستانی واقعگرا قابلیت ارایه مفاهیم دینی را دارد

فیلم داستانی واقعگرا در ارایه مفاهیم دینی به جهت ویژگیهای مضمونی و شکلی خود با توجه کردن به امور محسوس و رویدادها و اتفاقات به صورتی کارآمد رخ مینمایاند

دبیرخانه هنر آسمانی با همکاری مدرسه اسلامی هنر نشست علمی تخصصی «قابلیت‌های فیلم داستانی واقع‌گرا در بیان مفاهیم دینی» را با سخنرانی دکتر سید رضی موسوی گیلانی و وحید حیاتی برگزار کرد.

در این نشست نخست وحید حیاتی، معاون آموزش دانشکده صدا و سیمای قم با تشریح واقع گرایی در سینما و همچنین مفاهیم رایج در خصوص معنا و مفهوم دین و مفاهیم دینی عنوان کرد: در یک جمع بندی میتوان گفت که فیلم داستانی واقعگرا در مقایسه با دیگر گونههای داستانی فیلم، از جمله آثار انتزاعی، فانتزی و سوررئال، به جهت ویژگیهای خود در حیطه فرم روایی، سبک و کلیتی که از واقعیت بازآفرینی میکند، بستری مناسبتتر پیش روی خالقان اثر و تماشاگران پدید میآورد که به خاصیت آشنایی ملموس خود با واکنشهای تماشاگرانه، از این جهت فضایی به تناسب کارآمد در تبیین و ارایه مفاهیم مرتبط با دین مهیا میکند.

وی در این خصوص ادامه داد: از طرفی دین اسلام نیز به جهت معرفت و ادراک جزء آن دسته فلسفههای واقع گرا شناخته میشود که به باور متفکران مسلمان مبدأ معرفت را حواس و زمینه ساز معقولات میشمارند. به نحوی ابزار علم را چه حصولی و حضوری، حس و عقل بیان میکنند. روش هنری فیلم واقعگرا نیز با همنوایی با چنین نگرش حداقل در بادی توجه به آن در بُعد و تضاد با اندیشه اسلامی قرار نمیگیرد و ساحتی قریب میان فلسفه و برونداد هنری را ترسیم میکند.

حیاتی با اشاره به این مطلب که امر محسوس و امور واقعی پلی برای صعود به صور معقول است تصریح کرد: با این نگرش که در تطابق آشکار با ذات انسانیت انسانی است که هیچگاه به امر واقع رضایت نمیدهد و در آن نمیماند میتوان فیلم واقعگرایانه داستانی را نیز در زمره این تکاپو قلمداد کرد که برای دستیابی به امور معقول میتواند واقعیت را به فراتر از خودش سوق دهد.

وی افزود: بدین ترتیب فیلمهای داستانی واقعگرا به جهت خصلتهایی که در مفاهیم دینی و اصول سبکی ارایه میکنند میتوانند مراتبی داشته باشند و از طرفی مقرّب و یا مبعّد به خاصیت اندیشههای در پس خود باشد. فیلم داستانی واقعگرا در ارایه مفاهیم دینی به جهت ویژگیهای مضمونی و شکلی خود با توجه کردن به امور محسوس و رویدادها و اتفاقات و در کل امور واقعی ، با محور قرار دادن مسایل انسانی و فطری و اجتماعی در چنین محورهایی به صورتی کارآمد رخ مینمایاند.

معاون آموزش دانشکده صدا و سیما در پایان سخنان خود عنوان کرد: فیلم بچههای آسمان نیز به عنوان موضوع مورد مطالعه در مجموع فیلمی حاوی مفاهیم دینی در روش هنری واقع گرا قلمداد گردید که توانسته است به واسطه برخی قابلیتهای سبکی خود و عناصر مختلف درونی و بیرونی، برخی مفاهیم دینی را در درون خود به عبارتی هنری بیان نماید.

سپس دکتر سید رضی موسوی گیلانی با اشاره به این مطلب که عموم سبک‌های تاریخ هنر عصیانی بر سبک‌های قبل از خود بودند و در واقع بعد از شکل گیری و تحقق به سبک تبدیل شدند عنوان کرد: برای اینکه بخواهیم سبکی را مناسب پرداخت مضامین دینی معرفی کنیم و یا به این نتیجه برسیم که مثلا رئالیسم در سینما قابلیت‌های فراوانی در بیان مضامین دینی دارد نخست باید سبک مورد نظر را واکاوی و بررسی کنیم.

وی ادامه داد: در واکاوای و بررسی سبک‌ها نباید به تشریح تاریخ نویسان از سبک‌های هنری اکتفا کنیم بلکه باید روند تاریخی- اجتماعی سبک‌ها را نیز مورد توجه قرار دهیم و همچنین نمونه‌های موفقی که در هر سبک که در آن مفاهیم دینی به خوبی ارائه شده است را با دقت مورد بررسی قرار دهیم تا در این چرخه بتوانیم خصوصیات ویژه‌ای که سبک هنری مورد نظر را به مفاهیم دینی نزدیک می‌کند را استخراج کنیم.

موسوی گیلانی تصریح کرد: مرحله بعد پرداختن به مفهوم دین و مضامین دینی است. در این مرحله باید به طور دقیق منظور خود را از مفهوم دینی، شاخصه‌ها و شرایط آن را روشن کنیم. وقتی که منظور ما از مفهوم دینی روشن باشد یا حداقل به صورت اختیاری حیطه کاری مفهوم دینی را مشخص کنیم ارزیابی بهتری در خصوص نزدیکی سبک مورد نظر به مفاهیم و مضامین دینی خواهیم داشت.

Menu
موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
صفحه اصلی خبر ها اطلاعیه ها درباره ما سامانه سیمرغ ارتباط با ما